ZAPISY DO KLASY I GIMNAZJUM

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2 w Jelczu – Laskowicach ogłasza zapisy do klas I gimnazjum na rok szkolny 2016/2017.

Zapisy odbywać się będą w dniach od 1 do 17 czerwca 2016 r. w godz. od 8.00 do 15.00.
Utworzone zostaną:
• dwie klasy ogólne, oraz:
• klasa sportowa o rozszerzonym programie wychowania fizycznego, do której przyjmowani będą uczniowie zgodnie z regulaminem do klasy I PG nr 2 w Jelczu-Laskowicach.
• oraz klasa o profilu matematyczno – informatycznym do której przyjmowani będą uczniowie zgodnie z regulaminem rekrutacji do klasy I PG nr 2 w Jelczu-Laskowicach.


Zasady rekrutacji dla uczniów zamieszkałych poza obwodem PG nr 2 określa Uchwała RM w Jelczu-Laskowicach Nr XVL 140 z dnia 29 stycznia 2016 r. Do klasy profilowanej, matematyczno-informatycznej, będą przyjmowani uczniowie:
• ze średnią ocen co najmniej 4,5 na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
• z najwyższymi ocenami z przedmiotów wiodących: matematyka, informatyka,
• uczniowie z niższą średnią ocen będą przyjmowani do w/w klasy tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami.
(Poniżej dokładny regulamin przyjęcia do klasy matematyczno-informatycznej.)

W roku szkolnym 2016/17 Publiczne Gimnazjum nr 2 w Jelczu-Laskowicach prowadzi nabór do I klasy o profilu ogólnosportowym dla dziewcząt i chłopców z rozszerzonym zakresem wychowania fizycznego (8 lekcji w-f tygodniowo).
Oferta skierowana jest do uczniów lubiących wychowanie fizyczne i sport.
Program nie jest ukierunkowany na konkretną dyscyplinę sportu, a na wszechstronny rozwój fizyczny uczniów, z jednoczesnym rozwijaniem umiejętności ruchowych zespołowych gier sportowych: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej, unihokeja, a także lekkoatletyki, pływania, sportów rekreacyjnych.
Do klasy mogą uczęszczać uczniowie uprawiający różne dyscypliny sportowe w swoich klubach, ale też ci, którzy nie trenują w klubach, a chcieliby realizować zwiększoną potrzebę aktywności ruchowej.
Program zakłada kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia (prawidłowy rozwój psychofizyczny, aktywność ruchowa, nawyki higieniczno-zdrowotne, prawidłowe odżywianie).
Eksponowane będą zdrowotne i wychowawcze walory sportu, kultura odbioru zawodów sportowych.
Zajęcia odbywać się będą w bardzo dobrych warunkach: nowa, pełnowymiarowa hala w Jelczu - Laskowicach, basen, lodowisko, tartanowa bieżnia lekkoatletyczna, boiska wielofunkcyjne, boisko "Orlik".
W rekrutacji będą brane pod uwagę wyniki sportowe ze szkoły podstawowej i osiągnięcia sportowe pozaszkolne potwierdzone dyplomami lub zaświadczeniami (kserokopie).
W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, może być przeprowadzony test sprawności ogólnej.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Wymagany jest akt urodzenia dziecka oraz podanie do klas pierwszych: Podanie

TERMINARZ REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW

 1.  Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum. 01 - 17 czerwca 2017 r.
 2.  Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu klasie szóstej.
Uczniowie spoza obwodu składają kopie w/w dokumentów.
27 - 28 czerwca 2016 r.
 3.  Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum. 30 czerwca 2016 r.
 4.  Ogłoszenie list uczniów przyjętych po dodatkowej rekrutacji. 8 lipca 2016 r.


REGULAMIN PRZYJĘCIA DO KLASY MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNEJ I KLASY SPORTOWEJ PG NR 2!!!

Rekrutacja uczniów ze szkoły podstawowej do klasy matematyczno-informatycznej PG nr 2 odbywa się według następujących kryteriów:

1. Średnia ocen ze świadectwa pomnożona przez 8 pkt. (max 48 pkt)
2. Ocena z zachowania minimum - dobra
3. Ilość punktów ze sprawdzianu szóstoklasistów (max 40 pkt.; wyniki podzielone przez 5)
4. Ocena z matematyki i informatyki - dodatkowe kryterium:(2 x 6 pkt = max 12 pkt.)
ocena celująca - 6 pkt.
ocena bardzo dobra - 5 pkt.
ocena dobra - 4 pkt.
ocena dostateczna - 3 pkt.
5. Maksymalna ilość punktów rekrutacyjnych - 100pkt.

Rekrutacja uczniów ze szkoły podstawowej do klasy sportowej PG nr 2 odbywa się według następujących kryteriów:

1. Ocena z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
2. Osiągnięcia sportowe szkolne i pozaszkolne (udokumentowane).
3. Ocena z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

UCHWAŁA NR XVL.1402016 RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH z dnia 29 stycznia 2016 r.
(paragrafy dotyczące rekrutacji kandydatów do klas pierwszych gimnazjów: §3.1 oraz §4)


...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................